REGULAMIN

§ 1.

Świętokrzyski Instytut Ekspertyz Medycznych dalej zwany Instytutem, wydaje opinie prywatne oraz dla organów procesowych. 

§ 2.

Osoby wyznaczone przez Instytut do sporządzenia opinii, dalej zwane biegłymi, muszą posiadać wiedzę specjalistyczną potrzebną do wydania opinii. Przy ekspertyzach z zakresu medycyny musi to być przynajmniej II stopień specjalizacji i 10-letnie doświadczenie zawodowe.

§ 3.

Instytut współpracuje z Biegłymi zarówno z listy biegłych sądowych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych, jak i ze specjalistami spoza listy.

§ 4.

Podstawą wydania ekspertyzy i opinii przez biegłego lub biegłych Instytutu jest postanowienie: sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu.

§ 5.

Instytut sporządza również ekspertyzy i opinie na indywidualne zlecenia osób fizycznych.

§ 6.

Wynagrodzenie za sporządzenie opinii Instytut określa w formie ryczałtu, po wcześniejszym ustaleniu jego wysokości z sądem zlecającym opinie. W pozostałych przypadkach Instytut stosuje wynagrodzenie godzinowe, przy przyjętej stawce 102,31 zł.

§ 7.

Instytut może obniżyć opłatę administracyjną. Wysokość rabatu określa każdorazowo Kierownik Instytutu lub prezes zarządu.

§ 8.

Zlecający będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 9.

Wszystkie płatności związane z działalnością Instytutu, regulowane są przelewem na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. 

§ 10.

Zlecający wyraża zgodę na:
-przetwarzanie przez Instytut danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), zawartych we wszelkich dokumentach przekazywanych Instytutowi w celu sporządzenia opinii;
- udostępnienie danych osobowych, o których mowa powyżej, odbiorcom danych tj. lekarzom i współpracownikom Instytutu – w celu wyżej opisanym.

§ 11.

Opinia wydawana jest w oparciu o przekazaną dokumentację medyczną, akta sprawy oraz badanie jeśli Biegli uznają je za celowe lub jest wymagane przez Zlecającego. Zlecający oświadcza, że przekazana dokumentacja jest prawdziwa i kompletna. Biegły ustala z opiniowanym termin i miejsce badania.